Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Elbisco, για απόφαση μη διανομής μερίσματος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2011.
3. Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.
4. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012.

5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την εταιρική χρήση 2012.
6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.
7. Απόφαση μη διανομής μερίσματος.

8. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και στον Γραμματέα της, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Συνελεύσεως.