Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της MARFIN INVESTMENT GROUP με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εγκριση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, την εγκριση συμβάσεων και αμοιβών, τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας και την ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την έκδοση του νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012, ώρα 17:00, στην αίθουσα συγκεντρώσεων των γραφείων της «SINGULARLOGIC Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στην οδό Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου στη Νέα Ιωνία, Κτίριο Γ΄, ισόγειο, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

 

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2012.

 

Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

 

Έγκριση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

 

Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

 

Μεταφορά της έδρας της Εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 2 (Έδρα - Υποκαταστήματα) και συνακόλουθα του άρθρου 23 (Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρίας.

 

Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την έκδοση του νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας, που αποφασίσθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 15.6.2011 και 24.10.2011 και εξειδικεύθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 1.11.2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν, και παροχή σχετικών εγκρίσεων.   

 

Ενημέρωση επί της πορείας της Εταιρίας και του στρατηγικού της σχεδιασμού. 

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 12.7.2012, ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 26.7.2012, ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο. 

 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.