Την Τρίτη 26 Ιουνίου προγραμματίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Hellas On Line, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η λήψη μέτρων προς βελτίωση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.


Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ^.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

 

2) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011.

 

3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

4) Υποβολή και έγκριση του από 30.06.2011 Ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφηθείσας θυγατρικής, κατά ποσοστό 100%, ανώνυμης εταιρίας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» μετά των λοιπών οικονομικών στοιχείων για τη διαχειριστική περίοδο από 01.01.2011 έως 30.06.2011.

 

5) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της απορροφηθείσας εταιρίας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περιόδου από 01.01.2011 έως 29.12.2011.

 

6) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

 

7) Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.

 

8) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους διευθυντές αυτής όπως μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, με την Εταιρία καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό.

 

9) Χορήγηση, κατ΄ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20, άδειας για συμβάσεις της Εταιρίας με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

10) Λήψη μέτρων προς βελτίωση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μη συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 Κ.Ν. 2190/20.

 

11) Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει την 9η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα.