Τη σύγκληση γενικής συνέλευσης στις 28/6, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Β΄ κτιριακό συγκρότημα της Εταιρίας στην Παιανία Αττικής επί του 19ου χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, αποφάσισε η διοίκηση της Intracom, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή νέας Επιτροπής ελέγχου, κατ΄ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, κατ΄ άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.

6. Προέγκριση μισθού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.07.2012 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιριών.

9. Ακύρωση 21 ιδίων μετοχών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το αντίστοιχο ποσό. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου.

10. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας προς προσαρμογή αυτού στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Ν. 3884/2010, ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων : 8 (Δικαιώματα μειοψηφίας-Ασκηση έκτακτου ελέγχου), 11 (Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 12 (Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση), 13 (Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 17 (Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), 18 (Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών).

11. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει την 9η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει την 20η Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.