Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ποσού 1.029.000 ευρώ με την έκδοση 350.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου με ονομαστική τιμή 2,94 ευρώ ανά μετοχή και τιμή διάθεσης 11,30 ευρώ ανά μετοχή, προχώρησε την 31η Μαΐου 2012 η θυγατρική της Δάιος Πλαστικά εταιρία (σε ποσοστό 100%) Hellas Holiday Hotels A.E. με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την μητρική εταιρεία Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ με την καταβολή μετρητών.