Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης στις 27/6, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ, στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Πάτμου 12, αποφάσισε η διοίκηση της Altec, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 
Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2011 έως 31/12/2011, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012. 

Παροχή αδείας - εγκρίσεως για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α  και 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

Θέματα σχετικά με τα άρθρα 47 και 48 του ν. 2190/1920. 

Διάφορες ανακοινώσεις- Λοιπά θέματα.    

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 27/6/2012 καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 9/7/2012  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Πάτμου αρ. 12, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως.

Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 20/7/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Πάτμου αρ. 12, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως.