Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2011 και την επιστροφή κεφαλαίου 0,02 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΕ η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Ιουνίου στα γραφεία της εταιρείας, στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στη Γ.Σ. παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου πέντε μέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.127.570 μετοχές σε σύνολο 13.230.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 69% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας. 


Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του καταστατικού της εταιρείας και του νόμου απαρτία, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 
Θέμα 1ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 9.127.570 ήτοι παμψηφεί η έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2011 και η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.
 

Θέμα 2ον: Εγκρίθηκε με ψήφους 9.127.570 ήτοι παμψηφεί η προτεινόμενη διάθεση των κερδών χρήσης 2011.  Εγκρίθηκε παμψηφεί η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2011.
 

Θέμα 3ον: Αποφασίσθηκε με ψήφους 9.127.570 ήτοι παμψηφεί η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2011.
 

Θέμα 4ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 9.127.570 ήτοι παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 2011.


Θέμα 5ον: Αποφασίσθηκε με ψήφους 9.127.570 ήτοι παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. ΑΕ –ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ για τον έλεγχο της χρήσης 2012.
 

Θέμα 6ον:  Αποφασίστηκε με ψήφους 9.127.570 ήτοι παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου  της εταιρείας  κατά το ποσό των 264.600 ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,02 ευρώ ανά μετοχή με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,32 ευρώ σε 0,30 ευρώ και η σχετική τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Επίσης η Γενική συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί το ΔΣ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
 

Θέμα 7ον: Δε λήφθηκαν αποφάσεις.