Σε αγορά 3.400 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,05 ευρώ και συνολικής αξίας 10.364 ευρώ, προέβη στις 1/6 η Eurobank Properties, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.


Η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της  Eurobank EFG Χρηματιστηριακή, βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 06 Απριλίου 2011) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 07 Απριλίου 2011).