Σε αγορά 1.625 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,0297 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.298,20 ευρώ, προέβη στις 1/6 η MLS, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

Η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της Alpha Finance,  σε εκτέλεση της από 30.06.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 15.03.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.