Πραγματοποιήθηκε στις 2/6 η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Καρατζή όπου ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2011 και τον ορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά, η γενική δυνέλευση έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

 

- Ομόφωνα, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 έως 31/12/2011 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και ενημερώθηκε για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011. 

 

- Με ποσοστό 99,74%, ψήφοι 12.482.246 υπέρ και 32.850 αποχή, ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες. Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2011 έως 31/12/2011 

 

- Ομόφωνα ενέκρινε τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 ήτοι ποσό 240.000,00 ευρώ και προέγκρινε ποσό 320.000,00 ευρώ για την εταιρική χρήση από 1/1/2012 έως 31/12/2012. 

 

- Ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απαρτίζεται από τους: α) Καράτζη Μιλτιάδη του Αντώνιου, β) Καράτζη Αθηνά συζ. Μιλτιάδη, γ) Καράτζης Αντώνιος του Μιλτιάδη, δ) Καράτζη Μαρία του Μιλτιάδη, ε) Αρχοντάκης Κωνσταντίνος του Λεωνίδα, στ) Καλαθάς Ηλίας του Αναστασίου, ζ) Περαντωνάκης Κωνσταντίνος του Αντωνίου, η) Παπαστεφανάκης Ιάσωνας του Εμμανουήλ, θ) Δαπουλάκης Ηλίας του Μύρωνα. Όρισε ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 § 3 του καταστατικού της εταιρείας και ως εκ τούτου θα λήγει την 2α Ιουνίου 2017 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου. Αποφάσισε τον ορισμό των α) Περαντωνάκη Κωνσταντίνου του Αντωνίου, β) Παπαστεφανάκη Ιάσωνα του Εμμανουήλ και γ) Δαπουλάκη Ηλία του Μύρωνα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη καθόσον τα συγκεκριμένα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία. 

 

- Ομόφωνα όρισε επιτροπή ελέγχου του άρθρο 37 του Ν.3693/2008, η οποία αποτελείται από τους: α) Περαντωνάκη Κωνσταντίνο του Αντωνίου, β) Παπαστεφανάκη Ιάσωνα του Εμμανουήλ, γ) Δαπουλάκη Ηλία του Μύρωνα, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, από τους οποίους ο κ. Περαντωνάκης Κωνσταντίνος του Αντωνίου έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. 

 

- Ομόφωνα εξέλεξε για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 έως 31/12/2012, την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thorton A.E.» και καθόρισε την αμοιβή τους στις 38.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

 

- Ομόφωνα αποφάσισε την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας για τη βιομηχανική δραστηριότητα από «HELLASNET» σε «KARATZIS ή ΚΑΡΑΤΖΗ» και την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού. 

 

- Ομόφωνα επικύρωσε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ» στην Σύμβαση Πίστωσης με Ανοιχτό Λογαριασμό ύψους € 12.600.000,00 που καταρτίστηκε στις 28/11/2011 μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και της θυγατρικής. 

 

Ακολούθησε ενημέρωση και συζήτηση για τις εταιρικές εξελίξεις και τις προοπτικές της εταιρείας για την τρέχουσα χρήση, από την οποία δεν προτάθηκαν θέματα για λήψη αποφάσεων. Ο πρόεδρος ενημέρωσε για το ενδεχόμενο απορρόφησης της θυγατρικής «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ», από τη μητρική. Οι όροι της απορρόφησης, θα αποφασιστούν μελλοντικά από τη Γενική Συνέλευση. Επιπλέον σε ερώτηση μετόχου, σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι η εταιρεία κατέχει μία ακόμα άδεια φωτοβολταϊκού σταθμού 4,5 MW στο νομό Βοιωτίας και 20 άδειες 100 KW έκαστη για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Ιόνια Νησιά. Λόγω της αβεβαιότητας στην αγορά ενέργειας, τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια παγώνουν παρά το γεγονός ότι έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.