Σε αγορά 50.000 μετοχών της MIG, συνολικής αξίας 10.913,08 ευρώ, προέβη στις 1/6 ο κ. Αλέξανδρος Εδιπίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ της εταιρείας, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.