Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 29 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, στις 9:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52 επί της θέσης Ανεμοκάμπι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:  

Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2011 (περίοδος 1.1. – 31.12.2011), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

Λήψη απόφασης για την διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2011 και την μη καταβολή μερίσματος. 

Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών– Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2011 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. 

Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 2011, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2012 (1.1 – 31.12.2012), κατ’ άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920. 

Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2012 και ορισμός της αμοιβής τους. 

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. 

Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. 

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του, σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 29.6.2012, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Ά Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά την συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουλίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 πμ, αμφότερες στον ίδιο τόπο. Σημειώνεται πως δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920.