Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης για τις 28 Ioυνίου, ημέρα Πέμπτη, στις 11.00 π.μ. στα Γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Λεωφ.Κηφισίας 116 & Δαβάκη 1 αποφάσισε η διοίκηση της Pasal, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
 

1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2011 έως 31.12.2011) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την περίοδο από 01.01.2011 – 31.12.2011.

 

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011).

 

3) Εκλογή ενός  τακτικού  και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού  Ελεγκτή –Λογιστή για τον έλεγχο κατά την χρήση 2012 των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων),  και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

4) Έγκριση καταβολής αμοιβών  στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

5) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν  εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.

 

6) Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.

 

7) Επικύρωση εκλογής νέων μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

 

8) Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Tακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2012, καλούνται οι μέτοχοι σε  επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 13/7/2012, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00, στην έδρα   της Εταιρείας, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ. 1, Αμπελόκηποι, Αθήνα, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.