Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης στις 29/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Αυτοκράτορος Νικολάου 2, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας, αποφάσισε η διοίκηση της Alapis, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 
 

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011) και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011) και πρόταση για τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Oρκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση  2011.

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Oρκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 και καθορισμός αμοιβών και αποδοχών για τη χρήση 2012.

6. Ανακοίνωση και έγκριση της εκλογής νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών.

7. Ανακοίνωση και έγκριση της εκλογής ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και του αποβιώσαντος μέλους.

8. Εκλογή νέου ΔΣ.

9. Ανακοίνωση και έγκριση του ορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων, προσωρινών μελών στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και του αποβιώσαντος μέλους.

10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008.

11. Λήψη μέτρων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/20 για τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας.

12. Λοιπά θέματα  και  ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση που κατά την αρχική ως ανωτέρω συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως, η Α΄ επαναληπτική συνεδρίαση της ΤΓΣ θα λάβει χώρα στις 10.07.2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο και, επί μη επιτεύξεως κατ’ αυτήν απαρτίας, η Β΄ επαναληπτική συνεδρίαση της ΤΓΣ θα λάβει χώρα στις 23.07.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο.