Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. στις 29/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας στην οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο, αποφάσισε η διοίκηση της Χατζηκρανιώτη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης του έτους 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011), των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου  του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πεπραγμένα της λήξας εταιρικής χρήσης. 

Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών που καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την Αντιπρόεδρο, και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 13.07.2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση και πάλι μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27.07.2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.