Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης στις 29/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, 17ης Νοεμβρίου 79, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αγορά ιδίων μετοχών, αποφάσισε η διοίκηση της MLS, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

 

Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1-1-11/31-12-11 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Λήψη απόφασης περί διανομής (ή μη διανομής) μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης. 

 

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-11/31-12-11. 

 

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-12/31-12-12 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

 

Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση νέων αμοιβών των μελών αυτών. 

 

Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ’ επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς. 

 

Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Έγκριση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου 

 

Έγκριση καταρτισθείσας σύμβασης της εταιρίας με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρίας. 

 

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Ανακοινώσεις.