Εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Quest Συμμετοχών A.E. η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,20 ευρώ και η επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχουςμε καταβολή μετρητών, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

Την 5/6/2012 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν επτά Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 36.924.349 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 75,81%, επί συνόλου 48.705.220 μετοχών της Εταιρείας.

 

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

 

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2011 (ατομικές και ενοποιημένες), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

 

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί η απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011, καθώς επίσης εγκρίθηκαν παμψηφεί και οι διαχειριστικές πράξεις και οι πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

3. Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών «PriceWaterHouseCoopers Α.Ε.» για τη χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012 και ορίστηκε η αμοιβή της.

 

4. Εγκρίθηκε παμψηφεί το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις τους για τη χρήση 2012 κατ ανώτατο όριο ποσό που δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο που είχε προεγκριθεί για την προηγούμενη χρήση.

 

5. Εγκρίθηκε παμψηφεί η ανανέωση χορήγησης αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

 

6. Εγκρίθηκε παμψηφεί βάσει του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η ακύρωση 636.019 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία.

 

7. Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 9.613.840,20 Ευρώ με ακύρωση ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,20 Ευρώ ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

 

8. Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 5.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπου στο τέλος του ως άνω άρθρου, προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι:

 

«Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5/6/2012 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 381.611,40 Ευρώ με ακύρωση 636.019 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 Eυρώ η κάθε μία.

 

Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5/6/2012 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 9.613.840,20 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 19.227.680,40 Ευρώ και διαιρείται σε 48.069.201 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ η κάθε μία.»

 

9. Εγκρίθηκε παμψηφεί η δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της.

 

10. Διάφορες ανακοινώσεις

 

Στην ομιλία του προς τους Μετόχους, ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Θεόδωρος Φέσσας ανέφερε ότι πρώτη προτεραιότητα της Διοίκησης είναι η εξασφάλιση ικανοποιητικής ταμειακής ρευστότητας που εξασφαλίζεται με την παραγωγή θετικών ταμειακών ροών.