Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Flexopack με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και της μη καταβολής μερίσματος, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.


Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της FLEXOPACK καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής (θέση Τζήμα, αγροτική οδός Ηφαίστου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011), και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.  

 

2. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

 

3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και της μη καταβολής μερίσματος.

 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011-31.12.2011), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2011.

 

5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και καθορισμός νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

 

7. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920.

 

8. Τροποποίηση των άρθρων 23, 24, 25, 33 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27, 28α, 39 και 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. 

 

9. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.