Συνολικά 164 επενδυτικά έργα υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα «εκσυγχρονισμός χερσαίων οδικών εμπορευματικών μεταφορών» που υλοποιεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ) και όπως προκύπτει από τη σχετική ανάλυση οι περισσότερες αιτήσεις έγιναν από επιχειρήσεις της Αττικής.

Σε ανακοίνωση της ΕΛΑΝΕΤ αναφέρεται ότι μετά τη στατιστική επεξεργασία των παραληφθεισών προτάσεων προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία, για τις περιφέρειες αρμοδιότητάς της (Αττική, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο):

ΑΤΤΙΚΗ: Παραληφθείσες προτάσεις 139. Συνολικός Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός προτάσεων: 15.940.741,70 ευρώ. Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη: 11.120.194,06 ευρώ.

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: Παραληφθείσες προτάσεις 16. Συνολικός Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός προτάσεων: 1.708.860,52 ευρώ. Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη: 1.180.150,91 ευρώ.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: Παραληφθείσες προτάσεις 9. Συνολικός Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός προτάσεων: 1.274.831,00 ευρώ
Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη: 892.381,68 ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στα 18.924.433,22 ευρώ και η αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη στα 13.192.726,65 ευρώ. Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος θα ακολουθήσει το στάδιο του ελέγχου της πληρότητας των υποβληθεισών προτάσεων και έπεται η αξιολόγηση βαθμολόγηση όσων εξ αυτών κριθούν πλήρεις από πλευράς δικαιολογητικών και επιλέξιμες από απόψεως αντικειμένου.