Στα 8,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημίες το 2011 για τη μακεδονική γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ, η οποία αναμένεται να συγχωνευθεί με τη ΔΕΛΤΑ Τροφίμων του ομίλου Vivartia. 


Τα έσοδα της εταιρείας
τον περασμένο χρόνο ανήλθαν σε 186,34 εκατ. ευρώ, έναντι 184,17 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,2%.


Η ΜΕΒΓΑΛ περιόρισε κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (23,5% έναντι 26% το 2010), προκειμένου να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τις πωλήσεις της, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 43,83 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 47,94 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 4,11 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 8,6% σε ποσοστό.


Τα λειτουργικά κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,50 εκατ. ευρώ, από 1,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων και αποσβέσεων (EBIT) ήταν ζημία 3,05 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 5,52 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν.


Η επιχείρηση κατέγραψε ζημία προ φόρων 9,58 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ την προηγούμενη οικονομική χρήση είχε παρουσιάσει αντίστοιχη ζημιά 9,74 εκατ. ευρώ. Μετά τον συνυπολογισμό των φορολογικών εσόδων και εξόδων της χρήσης η καθαρή ζημία ήταν 8,13 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι αντίστοιχης ζημίας 8,04 εκατ. ευρώ το 2010.


Τα ίδια κεφάλαια της ΜΕΒΓΑΛ (35,34 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούν στο 19,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 182,36 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 79,04 εκατ. ευρώ αφορούν βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.