Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης στις 29/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56ον χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας), αποφάσισε η διοίκηση της Τζιρακιάν, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την χρήση από 01/01/2011- 31/12/2011, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών επ΄ αυτής.

2. Υποβολή και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων (ζημιές) της χρήσης από 01/01/2011- 31/12/2011. 

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2011- 31/12/2011 καθώς και για την σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής  Έκθεσης της χρήσης από 01/01/2011- 31/12/2011.

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/2011 και προέγκριση αυτών για τις επόμενες χρήσεις. 

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού νόμιμου ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

7.Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

8.Παροχή έγκρισης στον βασικό μέτοχο της Εταιρείας κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν για κατάθεση χρημάτων με προορισμό, μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

9.Παροχή αδείας κατΆ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.