Στις 28/6 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Sato, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι, τα ακόλουθα:

 

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2011 - 31.12.2011. 

 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2011 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 (εταιρικών και ενοποιημένων), την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του Ν.2238/94 άρθρου 82 παρ. 5 της χρήσεως 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

 

Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση των ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012. 

 

Θέμα 5ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

 

Θέμα 6ο: Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Θέμα 7ο: Υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Θέμα 8ο: Διάφορες ανακοινώσεις. 

 

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση της 28-6-2012 δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 9η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Ελευσίνα Αττικής, (27ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου) χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Σε περίπτωση που και κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 23η Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.