Στις 28/6 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Microland για την μεταξύ άλλων ανασυγκρότηση της εταιρείας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

 

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2011 έως 31/12/2011, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

 

Προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012, παροχή αδείας για τη σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και καθορισμός ανωτάτου ποσού αμοιβών αυτών. 

 

Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου. 

 

Θέματα σχετικά με την ανασυγκρότηση της εταιρείας. 

 

Θέματα σχετικά με τα άρθρα 47 και 48 του ν .2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Διάφορες Ανακοινώσεις.