Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. στις 29/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, αποφάσισε η διοίκηση της Ελλάκτωρ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2011, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2011. 

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2011 σε  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2012 για την αιτία αυτή. 

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2012 και ορισμός της αμοιβής τους. 

Χορήγηση, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 

Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη,  παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών. 
 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη  10 Ιουλίου 2012 και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο.