Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. στις 29/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στην έδρα της επί της λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά, Μαγούλα, αποφάσισε η διοίκηση της ΒΙΣ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 μετά της σχετικής έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ., του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρίας και της διάθεσης κερδών με την διανομή ή μη μερίσματος.

2.  Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης 2011.

3.  Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για τον έλεγχο της χρήσης 2011, εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής της για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2012.

4.  Καθορισμός ανώτατου ορίου αποδοχών σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ., τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. να καθορίσει το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο.

5.  Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές για την χρήση 2011.

6.  Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η κατά νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. θα συνέλθει σε 1η Επαναληπτική στις 10.07.2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στην έδρα της Εταιρίας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο τόπο.
 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και τότε η απαιτούμενη απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει σε 2η Επαναληπτική στις 23.07.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στον ίδιο ως άνω τόπο.