Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης στις 29/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα «Grand Ballroom» του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η ανάκληση της από 20/05/2011 απόφασης της τακτικής Γ.Σ. για reverse split, αποφάσισε η διοίκηση της Τρ. Πειραιώς, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011.

3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012.

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2011 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2012 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

7. Ανάκληση της από 20/05/2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για reverse split και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού.

8. Διάφορες ανακοινώσεις.