Η εταιρεία Μοχλός προέβη σε κατάρτιση σύμβασης με το ελληνικό δημόσιο με αντικείμενο την εκτέλεση των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου: «Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα: Νέα κοίτη Σπερχειού - τέλος Α.Κ. Ροδίτσας του άξονα Π.Α.Θ.Ε.».

Η συμμετοχή της ΜΟΧΛΟΣ στην κατασκευή του έργου είναι 100% ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι €41,788,617 χωρίς Φ.Π.Α.

Η συνολική προθεσμία των εργασιών ολοκλήρωσης έχει ορισθεί σε οκτακόσιες (800) ημερολογιακές ημέρες.