Ζημιές προ φόρων ύψους 5,3 εκατ. ευρώ από ζημιές 7,74 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2011 η μεταλλευτική εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων η καθαρή ζημία ήταν ύψους 5,46 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης ζημίας 7,83 εκατ. ευρώ το 2010.


Σύμφωνα με τον ισολογισμό της εταιρείας, τα έσοδά της τον περασμένο χρόνο από την αξιοποίηση μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων ανήλθαν σε 38,38 εκατ. ευρώ, από 38,02 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας έτσι οριακή αύξηση 0,9%.

Η επιχείρηση κατέγραψε μεικτά κέρδη 8,99 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 4,54 εκατ. ευρώ το 2010 και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 3,48 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,83 εκατ. ευρώ το 2010 (+90%).


Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης (32,37 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούν στο 31% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (104,36 εκατ. ευρώ).

Σε σχετική σημείωση αναφέρεται ότι τον περασμένο Μάρτιο το Δημόσιο ζήτησε από την εταιρεία την καταβολή ποσού (της τάξεως των 15,3 εκατ. ευρώ), κατόπιν αποφάσεων ευρωπαϊκών οργάνων που έκριναν ως πολύ χαμηλό το τίμημα με το οποίο τα μεταλλεία είχαν πωληθεί το 2003. Η εταιρεία δηλώνει τη διαφωνία της και την πρόθεσή της να προσφύγει σε δικαστήρια, προκειμένου να μην καταβάλει στο Δημόσιο το αιτούμενο ποσό.