Στις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την διάθεση κερδών της εταιρείας  χρήσης 2011 και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την  29η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα  10.00  π.μ, στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι Πάρνωνος 3 , με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως: 

 

ΘΕΜΑ 1ο . Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2011 έως 31-12-2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα   με τις θυγατρικές  της εταιρείες «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές   και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER  MUSIC Μουσικές Παραγωγές  Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS)  Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ », «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL»,   «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», «AV THEATRICAL LIMITED», «OΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   με ολική ενοποίηση  και «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »  και «ITALIA FILM  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ »με καθαρή θέση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

 

ΘΕΜΑ 2ο . Διάθεση κερδών της εταιρείας  χρήσης 2011.

 

ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2011.

 

ΘΕΜΑ 4ο. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των  εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 

ΘΕΜΑ 5ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ 6ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2012.

 

ΘΕΜΑ 7ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας  να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή  στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

 

ΘΕΜΑ 8ο.  Έγκριση για την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής μας εταιρείας  «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές   και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» τόσο για τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις , όσο και τις τροποποιήσεις τα που έχουν χορηγηθεί από ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ύψους4.3 εκ. ευρώ περίπου και παροχή σχετικής εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή των σχετικών συμβατικών κειμένων.

 

ΘΕΜΑ 9ο :  Παροχή σχετικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνδυασμό με το άρθρο 21  του καταστατικού , για την σύναψη ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού των 10 εκ ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων πάσης φύσεως.

 

ΘΕΜΑ 10ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.