Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. με αντικείμενο μεταξύ άλλων την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο ξενοδοχείο PRESIDENT,Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011.

 

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής τους.

 

4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

5. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

 

6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

 

7. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.

 

8. Διάφορες ανακοινώσεις.