Τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Πάτημα Χαλανδρίου Αττικής, αποφάσισε η διοίκηση της Χατζηιωάννου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 

Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/2011, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών επ΄ αυτής. 

Υποβολή και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων (ζημιές) της χρήσης από 01/01/2011 έως 31/12/2011. 

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011. 
 
Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Δ.Σ. για την χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/2011 και προέγκριση αυτών για την χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012. 

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού νόμιμου ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση σε σώμα. 

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 

Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου περί τροποποίησης των όρων Μακροπρόθεσμου Δανείου με την Τράπεζα Alpha Bank και εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητο της εταιρίας για εξασφάλιση του δανείου.
 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11η  Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.