Στα 18,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές του 2011 για τον όμιλο της Sprider Stores έναντι ζημιών 9,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.


Σημειώνεται ότι τη Δευτέρας, 13 Φεβρουαρίου 2012, έλαβε χώρα ένα ιδιαίτερα δυσμενές γεγονός, όταν η έδρα της Εταιρίας στην Ανθούσα Αττικής, δέχθηκε εμπρηστική επίθεση από αγνώστους, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τόσο τα κεντρικά γραφεία, όσο και οι αποθήκες της, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την δραστηριότητα της εταιρείας τους επόμενους μήνες.


Εντός του ιδιαίτερα δυσμενούς επιχειρηματικού κλίματος ο Όμιλος, συνέχισε τον εξορθολογισμό του δικτύου πωλήσεων και προχώρησε στο άνοιγμα 2 νέων σημείων πώλησης στην Ξάνθη και στην Οραντέα της Ρουμανίας ενώ διέκοψε την λειτουργία συνολικά 5 σημείων πώλησης, εκ των οποίων τέσσερα στην Ελλάδα (Ασπρόπυργος, Γλυφάδα, Κομοτηνή, Προμαχώνας) και ένα στην Σόφια Βουλγαρίας. Έτσι, την 31η Δεκεμβρίου 2011 ο Όμιλος λειτουργούσε ένα σημαντικά εκτεταμένο δίκτυο 111 καταστημάτων εκ των οποίων 85 σημεία πώλησης βρίσκονταν στην Ελλάδα, 17 στην Ρουμανία, 7 στην Βουλγαρία και 2 στην Κύπρο. 

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στη χρήση 2011 μειώθηκε κατά 18,7% και διαμορφώθηκε σε 117.427 χιλ. ευρώ έναντι 144.432 χιλ. ευρώ το 2010. 


Παράλληλα, τα μικτά κέρδη, διαμορφώθηκαν σε 63.248 χιλ. ευρώ έναντι 80.597 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 21,5% σε σχέση με το 2010. 


Το περιθώριο μικτού κέρδους στη χρήση 2011 μειώθηκε κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2010 και διαμορφώθηκε σε 53,9% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 55,8% την 31/12/2010. 


Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην επιθετική εμπορική πολιτική μέσω των αυξημένων και συνεχών εκπτωτικών προσφορών που έλαβαν χώρα στα καταστήματα της Εταιρίας κατά την διάρκεια της χρήσης 2011, ενέργεια η οποία κρίθηκε απαραίτητη για να μπορέσει η Sprider Stores να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς. 


Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2.442 χιλ. ευρώ έναντι 6.805 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 64,1%. 


Σημειώνεται ότι τα συνολικά ενοποιημένα έξοδα μειώθηκαν κατά 15,1% και διαμορφώθηκαν σε 61.104 χιλ. ευρώ έναντι 71.944 χιλ. ευρώ της χρήσης 2010, αντικατοπτρίζοντας τις ενέργειες της Διοίκησης για τη συγκράτηση των δαπανών. 


Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ζημιές ύψους 9.887 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 4.523 χιλ. ευρώ το 2010 ενώ οι αποσβέσεις κατά τη χρήση 2011 διαμορφώθηκαν σε 12.329 χιλ. ευρώ έναντι 11.328 χιλ. ευρώ τη χρήση 2010. 


Οι ζημίες προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε 15.629 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 10.783 χιλ. ευρώ της παρελθούσας χρήσης. Να σημειωθεί ότι: 


Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε 3.636 χιλ. ευρώ από 2.181 χιλ. ευρώ, αυξημένο κατά 66,7%, απεικονίζοντας το ανοδικό κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού της Εταιρίας, λόγω των αυξημένων επιτοκίων δανειοδότησης. 


Τα αποτελέσματα της χρήσης 2011 επιβαρύνθηκαν από έκτακτες μη επαναλαμβανόμενες ζημίες ύψους 2.106 χιλ. ευρώ οι οποίες αφορούν κυρίως στο κλείσιμο των ανωτέρω αναφερθέντων καταστημάτων. 


Τέλος, οι ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) ανήλθαν σε 18.643 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 9.910 χιλ. ευρώ το 2010. 


Εμφανώς καλύτερα μεγέθη, ιδιαίτερα σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας εμφάνισε η μητρική εταιρία. Ο κύκλος εργασιών σημείωσε μείωση της τάξεως του 18,7% και ανήλθε σε 112.156 χιλ. ευρώ έναντι 138.003 χιλ.ευρώ το 2010. 


Τα μικτά κέρδη, διαμορφώθηκαν σε 58.520 χιλ. ευρώ έναντι 73.698 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 20,6% σε σχέση με το 2010, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 52,2% επί του κύκλου εργασιών έναντι 53,4% το 2010, σημειώνοντας μείωση κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες. 


Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών. επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 5.331 χιλ. ευρώ έναντι 7.391 χιλ. ευρώ τη χρήση 2010, μειωμένα κατά 27,9%. 


Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ζημιές ύψους 5.356 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 2.466 χιλ. ευρώ το 2010. 


Τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 13.232 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 25.958 χιλ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Τέλος, οι ζημίες μετά από φόρους (ΕΑΤ) ανήλθαν σε 15.433 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 25.755 χιλ. ευρώ κατά την χρήση 2010. 


Στο πλαίσιο του προγράμματος επενδύσεων της Sprider Stores, μέσα στην χρήση 2011 πραγματοποιήθηκαν συνολικές επενδύσεις ύψους 6.715 χιλ. ευρώ, οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο στον εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων, ανακαινίσεις υφιστάμενων σημείων πώλησης, και την αναβάθμιση των μηχανογραφικών του συστημάτων. 


Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος κατά την χρήση 2011 ολοκλήρωσε την εφαρμογή και λειτουργία του νέου ERP συστήματός του για την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση της τροφοδοτικής αλυσίδας και των επιμέρους διαδικασιών. 


Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι οι εν λόγω επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν ουσιαστικά μέσω της λειτουργικής ταμειακής ροής, που ανήλθε στην χρήση 2011 σε € 5.403 χιλ. και των ταμειακών διαθεσίμων, καταδεικνύοντας ότι παρά τις δυσκολίες των καιρών, η SpriderSTORES συνεχίζει και παράγει θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές. 


Η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού και για έτος 2012, εξετάζοντας συνεχώς τις ευμετάβλητες συνθήκες τόσο της ελληνικής αγοράς όσο και των περιφερειακών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται στη ΝΑ Ευρώπη έτσι ώστε εγκαίρως να προσαρμόζει τη στρατηγική της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. 


Στρατηγικές προτεραιότητες και για το 2012 παραμένουν ο εξορθολογισμός του δικτύου πωλήσεων, η αύξηση των μεριδίων αγοράς, η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, η ισχυροποίηση της λειτουργικής ταμειακής ροής, η διατήρηση της ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής και η περαιτέρω αξιοποίηση των υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας. 


H Διοίκηση δε θα προτείνει την διανομή μερίσματος στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που σχεδιάζεται να συνέλθει την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012.