Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. στις 28/6, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, αποφάσισε η διοίκηση της ΕΤΕΜ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Επικύρωση εκλογής προσωρινού Συμβούλου

5. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.