Εγκρίθηκε το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στη Γ.Σ. των μετόχων της Nexans Ελλας ΑΒΕ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Η  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7.6.2012 αποφάσισε επί όλων των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 79,59% (ήτοι 4.880.633 μετοχές επί συνόλου 6.132.500) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.880.633 μετοχές επί ισάριθμων παρισταμένων). Ειδικότερα:

 

1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 27.3.2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. - 31.12.2011 καθώς και την από 28.3.2012 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

 

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. - 31.12.2011.

 

4) Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 01.01. - 31.12.2012 εκλέχθηκε ο ελεγκτικός οίκος «Πράϊςγουώτερχαους Κούπερς Aνώνυμη Eλεγκτική Εταιρεία». Τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος, ΑΜ ΣΟΕΛ 17701 και αναπληρωματικός η κ. Δέσποινα Μαρίνου, ΑΜ ΣΟΕΛ 17681.

 

5) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.