Σε ζημιές 14.398 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) της Χατζηιωάννου το 2011, έναντι 21.399 χιλ. ευρώ το 2010. 


Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο
ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στη χρήση 2011 σε 143.333 χιλ. ευρώ έναντι 180.283 χιλ. ευρώ το 2010, σημειώνοντας πτώση κατά 20,5%. Σημειώνεται ότι το βασικό στοιχείο διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων του Ομίλου ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ αποτελεί η θυγατρική του Ομίλου SPRIDER STORES Α.Ε., που συνεισφέρει πλέον του 80% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών. 


Ανάλογη πορεία ακολούθησε ο όμιλος σε επίπεδο κερδοφορίας, με τα ενοποιημένα μικτά κέρδη να ανέρχονται σε 64.481 χιλ. ευρώ έναντι 72.442 χιλ. ευρώ το 2010 μειωμένα κατά 11,0%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 4,8 μονάδες και διαμορφώθηκε σε 45,0% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 40,2% το 2010.

Η μείωση του μικτού κέρδους οφείλεται κυρίως στην επιθετική εμπορική πολιτική που ακολουθείται μέσω συνεχώς εκπτώσεων και προωθητικών προγραμμάτων προσφορών με στόχο την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς, ενώ η βελτίωση του περιθωρίου κέρδους οφείλεται στην απεμπλοκή μέσα στη χρήση του 2011 της μητρικής από την παραγωγική δραστηριότητα και τη σημαντική μείωση του κόστους εκμετάλλευσης. 


Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στη χρήση 2011 σε ζημίες 3.061 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 8.454 χιλ. ευρώ το 2010, με τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου να σημειώνουν σημαντική πτώση κατά 13,6% απόρροια των συνεχών προσπαθειών της διοίκησης προς την κατεύθυνση αυτή.


Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες 17.117 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 22.385 χιλ. ευρώ το 2010, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες 23.069 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 29.219 χιλ. πέρυσι.

Σημειώνεται ότι κατά την χρήση 2011 λόγω των αυξημένων επιτοκίων δανεισμού το χρηματοοικονομικό κόστος ήταν αυξημένο κατά 42,5% και ανήλθε σε 4.882 χιλ. ευρώ έναντι 3.426 χιλ. ευρώ το 2010. Τέλος τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ), διαμορφώθηκαν σε ζημίες 14.398 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 21.399 χιλ. ευρώ στη χρήση του 2010. 

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το 2011 ήταν μια χρονιά κατά την οποία κυριάρχησαν η αβεβαιότητα, όπου σε συνδυασμό με την έντονη ύφεση και τα αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα λιτότητας που πάρθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση και οδήγησαν σε σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος έπληξαν την αγορά καταναλωτικών αγαθών και πολύ έντονα και την αγορά ενδύματος και υποδήματος. 


Επίσης στις 13 Φεβρουαρίου 2012 η έδρα της εταιρείας στην Ανθούσα Αττικής, δέχθηκε εμπρηστική επίθεση με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τα κεντρικά της γραφεία και οι αποθήκες. Το σύνολο των εμπορευμάτων και του πάγιου εξοπλισμού ήταν ασφαλισμένα, ενώ τώρα σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρείες γίνεται προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη πιστοποίηση του ύψους των ζημιών και της καταβολής των σχετικών αποζημιώσεων. 


Μέσα στο πλαίσιο αυτό τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ επηρεάστηκαν ιδιαίτερα αρνητικά και κατέγραψαν σημαντική κάμψη, η οποία μερικώς αντισταθμίστηκε από τις ενέργειες που είχε κάνει η Διοίκηση της εταιρείας στην κατεύθυνση της μείωσης του λειτουργικού κόστους και του εξορθολογισμού του δικτύου των καταστημάτων. Παράλληλα σημειώνεται ότι ο Όμιλος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού του δανεισμού και την αναχρηματοδότηση ομολογιακών δανείων. 


Σε ότι αφορά το δίκτυο καταστημάτων η θυγατρική SPRIDER STORES λειτουργούσε στο τέλος του 2011 111 καταστήματα εκ των οποίων 85 στην Ελλάδα και 26 εκτός Ελλάδος, ενώ η μητρική Χατζηϊωάννου μετά και τα δύο νέα καταστήματα λιανικής Venus Victoria που άνοιξε ένα στο εμπορικό εκπτωτικό κέντρο Mc Arthur Glen, πλησίον του αεροδρόμιου Ελευθέριος Βενιζέλος και ένα στην Λάρισα διαθέτει ένα δίκτυο από 9 καταστήματα λιανικής, παράλληλα με τις πωλήσεις χονδρικής και τα σημεία shop-in-shop που διαθέτει. 


Η συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό της χώρας, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που επικρατεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούν ένα ασταθές πλαίσιο, μέσα στο οποίο όμως η διοίκηση της εταιρείας συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού αναλαμβάνοντας συνεχώς πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των δυσμενών καταστάσεων αλλά και για την αξιοποίηση ευκαιριών όπου παρουσιάζονται. Μέσα στο 2012 μάλιστα προγραμματίζεται το άνοιγμα 7 επιπλέον σημείων λιανικής πώλησης Venus Victoria καθώς και η απεμπλοκή από ένα κατάστημα.