Στα 759 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Μάρακ το α' τρίμηνο του 2012, έναντι των 1.639 χιλ. ευρώ κατά το α' τρίμηνο του 2011. 


Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 345 χιλ. ευρώ από 367 χιλ. ευρώ κατά το α' τρίμηνο του 2011. 


Οι ενοποιημένες ζημιές μετά φόρων  ανήλθαν σε 345 χιλ. ευρώ από 367 χιλ. ευρώ κατά το α' τρίμηνο του 2011 


Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν αρνητικά στο ποσό 159 χιλ. ευρώ έναντι επίσης αρνητικού ποσού 151 χιλ. ευρώ κατά το A’ τρίμηνο του 2011. 


Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται αφενός στη μείωση των διαγωνισμών που προκηρύσσονται από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (πολύ μικρή απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ) και αφετέρου στον ιδιωτικό τομέα λόγω έλλειψης ρευστότητας που πλήττει την αγορά ως συνέπεια της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης. 


Τέλος στην αβεβαιότητα που επικράτησε και επικρατεί στην εγχώρια αγορά όσο και στις διεθνείς αγορές. Εξαιτίας όλων των παραπάνω γεγονότων επήλθε σημαντική επίδραση στα κονδύλια του Α τριμήνου του 2012. 


Σε σχέση με τις προοπτικές της εταιρείας για το 2012, η διοίκηση λαμβάνοντας υπ' όψιν την παρούσα πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας, προσπαθεί να διευρύνει τις δραστηριότητές της κυρίως στο εξωτερικό.


Αναφορικά με τα λειτουργικά έξοδα, η εταιρεία θα συνεχίσει την προσπάθεια διατήρησης αυτών σε χαμηλότερα επίπεδα. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται ήδη τα τελευταία χρόνια. 


Πέρα από τις προοπτικές που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρίας,  θα πρέπει να γίνει και αναφορά στο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια. 


Δυστυχώς, το τραπεζικό σύστημα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για τις εταιρίες αφού δεν χρηματοδοτεί καν συμβάσεις και με πολύ μεγάλη δυσκολία χρηματοδοτεί μόνο μικρό μέρος γεγενημένων απαιτήσεων, με αποτέλεσμα ο επιχειρηματικός κόσμος να έχει πνιγεί από τους φόρους, τους τόκους, την ύφεση και την έλλειψη ρευστότητας. 


Η μόνη δυναμική διέξοδος είναι οι εξαγωγές που όμως και αυτές δεν βοηθιούνται ούτε από το πολιτικό αλλά ούτε από το τραπεζικό σύστημα (αφού δεν χρηματοδοτούνται πλέον συμβάσεις οι οποίες καλύπτονται ακόμα και με ανέκκλητες πιστώσεις). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και οι εξαγωγές στις οποίες έχει στραφεί και η εταιρεία μας, να γίνονται με μεγάλη δυσκολία. Επίσης το κράτος καθυστερεί υπερβολικά στην ανάληψη πρωτοβουλιών ανάπτυξης της χώρας, ενώ υπάρχει παράλληλα και δυσκολία πληρωμών προς τις επιχειρήσεις. 


Η εταιρία σημειωτέον, έχει αναθέσεις έργων αλλά και καθυστερήσεις στην υπογραφή συμβάσεων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ξεπερνούν τα 6 εκ. ευρώ κυρίως λόγω μη ουσιαστικής λειτουργίας του ΕΣΠΑ και ειδικότερα της Ψηφιακής Σύγκλισης. 

 

Λόγω των ανωτέρω και του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει η εταιρεία, κατέθεσε στο αρμόδιο Δικαστήριο αίτηση υπαγωγής της στις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και αίτηση λήψης των προληπτικών μέτρων που προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις. Η αίτηση υπαγωγής έγινε δεκτή και διατάχθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσης χορηγήθηκαν προληπτικά μέτρα προστασίας έως την εκδίκαση της υπόθεσης στις 27/06/2012. 


Απώτερος σκοπός της υπαγωγής στο άρθρο 99 είναι η εξυγίανση, για τη διατήρηση και αναδιοργάνωση της εταιρεία με στόχο την επιβίωσή της και επιπλέον η παράταση προσωρινής αναστολής πληρωμών των υποχρεώσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν τα ευκαιριακά προβλήματα ρευστότητας που έχουν δημιουργηθεί λόγω της κρίσης. 


Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 09.04.2010, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (άρθρο 3.1.2.5.), η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης για τους εξής λόγους: α) οι ζημίες της χρήσης που έληξε στις 31/12/2009 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της Καθαρής Θέσης και β) οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι σημαντικές. 


Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 12/04/2010, κατά τη χρήση 2010.