Για τις 29/6 αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για τις 8/6 τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Axon, κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.