Στις 30 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ με αντικείμενο μεταξύ άλλων την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Επιτροπής Ελέγχου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.06.2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β.Γεωργίου Α΄ 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

 

1.    Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2011, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκ-θεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

2.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011. 

 

3.    Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής τους.

 

4.    Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβου-λίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διο-ικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012.

 

5.     Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 

6.     Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

 

7.     Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.