Για τις 21 Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. αναβλήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιασώ έπειτα από αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό πλέον του 5% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Στην προγραμματισμένη σήμερα 8/6 Γ.Σ. παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 337 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 32.689.916 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 61,50% του μετοχικού κεφαλαίου, 


Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν οι μέτοχοι που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος ΄Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών] κατά την 03-06-2012 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι της ημερομηνίας καταγραφής  της παρούσας αναβληθείσας Γενικής Συνέλευσης.