Συνολικά 18.481 κοινές ονομαστικές μετοχές της Rilken, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,55% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, εκ των οποίων 1.881 μετοχές έναντι 3,40 ευρώ ανά μετοχή, και 16.600 μετοχές έναντι 3,65 ευρώ ανά μετοχή, απέκτησε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών η Henkel Ελλάς κατά το χρονικό διάστημα από 18/04/2012 έως και 08/06/2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. 


Συνεπεία αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Rilken που κατέχει η Henkel Ελλάς διαμορφώθηκε σε περίπου 79,84% από περίπου 79,29% στις 17/04/2012.

 

Ειδικότερα, στις 08/06, απέκτησε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών συνολικά 2.125 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, έναντι 3,40 ευρώ ανά μετοχή. Αυτές οι συναλλαγές θα εκκαθαριστούν στις 13/06/2012.