Το Σάββατο 30 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Πετζετάκις, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. 

Συγκεκριμένα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων  μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 51ης εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011.

 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 51η εταιρική χρήση 01/01/2011 -31/12/2011.

 

3. Εκλογή Ελεγκτών για την νέα 52η εταιρική χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012 και καθορισμός αμοιβής.

 

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 51η εταιρική χρήση (1.1.2011 – 31.12.2011) και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το β΄ εξάμηνο της 52ης εταιρικής χρήσης (1.7.2012 – 31.12.2012) και για το α΄ εξάμηνο της 53ης εταιρικής χρήσης (1.1.2013– 30.6.2013), κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.

 

5. Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, συμμετοχής τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

 

6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.