Στα 264,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές μετά από φόρους της Probank για τη χρήση του 2011, που επιβαρύνουν τα ίδια κεφάλαια τα οποία εν τούτοις παραμένουν θετικά, στο ποσό των 71,7 εκατ. ευρώ.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα προ φόρων προ απομείωσης δανείων και ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου κέρδη της Probank, σε επίπεδο Ομίλου, διαμορφώθηκαν στα 68,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 25,4%. 


Σε επίπεδο Τράπεζας, τα αντίστοιχα κέρδη αυξήθηκαν κατά 23,4% στα 65,7 εκατ. ευρώ.
 

Τα καθαρά ενοποιημένα λειτουργικά της έσοδα διαμορφώθηκαν σε 160,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11% που προέρχεται κυρίως από αύξηση κατά 9,7% των καθαρών τόκων, ενώ οι προμήθειες κινήθηκαν στα ίδια με τα περυσινά επίπεδα.


Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων (προ προβλέψεων) αυξήθηκε κατά 2,5% στο ποσό των 91,6 εκατ. ευρώ.
 

Ο δείκτης κόστους (χωρίς προβλέψεις) προς έσοδα, σε ενοποιημένη βάση, ήταν 57,1%, ενώ στην Τράπεζα ήταν 56,6%, βελτιωμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο της προηγούμενης χρήσης, 61,9% και 61,3% αντίστοιχα.
 

Μετά τις προβλέψεις για απομειώσεις των δανείων, που έφτασαν τα 63,4 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και τα 59,3 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα, αυξημένες κατά 42% και 40% αντίστοιχα, τα προ φόρων & προ απομειώσεων ομολόγων κέρδη έφτασαν για τον Όμιλο τα 5,4 εκατ. ευρώ και τα 6,4 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα.
 

Για την Probank, η απομείωση κατά 74,3% των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στην παρούσα αξία αποτίμησης ανήλθε στο ποσό των 334,4 εκατ. ευρώ και μετά τον αναβαλλόμενο φόρο, ύψους 66,9 εκατ. ευρώ, η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων εξ αυτού του λόγου, ανήλθε στο ποσό των 267,5 εκατ. ευρώ.
 

Το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, που ανέκυψε με την απομείωση της ονομαστικής αξίας κατά 53,5%, που όμως, λόγω του χειρισμού της σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, έφτασε στο ύψος του 75%, παραμένει, όσον αφορά την οριστική του μορφή, σ’ εκκρεμότητα. 


Η Τράπεζα Probank εκτιμώντας, με καλή προσέγγιση, τις κεφαλαιακές ανάγκες που θα προέκυπταν από το PSI+ και τη μελέτη του χαρτοφυλακίου από την Black Rock Solutions, είχε έγκαιρα εξασφαλίσει τις αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων για αυξήσεις κεφαλαίων, γνωρίζοντας ότι στις 30/09/2012, ο δείκτης κύριων βασικών κεφαλαίων πρέπει να είναι 9% και στις 30/06/2013, 10%. 

 

Η Γενική Συνέλευση στις 21/06/2011 αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €80 εκατ. με μετρητά υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία και λήγει στις 18 Ιουνίου 2012 και η πλήρης κάλυψή της θα συγκεντρώσει €106,7 εκατ., με έκδοση 133,33 εκατ. μετοχών στην τιμή των €0,80.

 

Η έκτακτη Γ.Σ. στις 28/12/2012 αποφάσισε την έκδοση 5ετούς υποχρεωτικά μετατρέψιμου στηλήξη του, ομολογιακού δανείου ύψους €150 εκατ., με 150 εκατ. ομολογίες, με τιμή έκδοσης στο €1,00. Με τους όρους που το διέπουν, αναγνωρίζεται από τις εποπτικές αρχές ως βασικά κεφάλαια (Tier 1) και μετά τη μετατροπή του εντάσσεται στα κύρια βασικά κεφάλαια της Τράπεζας. 


Στο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου. Ο συνδυασμός της αύξησης και του ομολογιακού δίνει για το σύνολο της επένδυσής του, μια μέση απόδοση στον μέτοχο, τουλάχιστον 4,5 %, για 5 έτη και στη λήξη του 1 μετοχή, ονομαστικής αξίας €0,60 . 

 

Έτσι, η Τράπεζα στοχεύει στη συγκέντρωση €256,7 εκατ., που καλύπτουν με επάρκεια τις αναφυείσες ανάγκες κεφαλαίων. Το γεγονός ότι η Probank βρίσκεται σε διαδικασία αύξησης κεφαλαίων και αυτού του ύψους μάλιστα, την οδηγεί στο συμπέρασμα, με το οποίο συμφωνούν οι Ορκωτοί Ελεγκτές και οι εποπτικές αρχές, ότι μπορεί να συνεχίζει τη λειτουργία της, υπό την αίρεση, βέβαια, της επιτυχούς αύξησης κεφαλαίου, λόγω των δυσμενών συνθηκών της περιόδου. 


Η Τράπεζα που δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα χρήση των μέτρων ενίσχυσης των τραπεζών του 2008, επιμένει και τώρα στην ανακεφαλαιοποίησή της, μέσω της στήριξης των μετόχων της ή και άλλων επενδυτών, βέβαιη για τη βιωσιμότητά της, όπως αποδεικνύεται συνεχώς από το ύψος και τη συνεχώς βελτιούμενη πορεία των λειτουργικών της αποτελεσμάτων και από τους καλλίτερους της αγοράς δείκτες αποτελεσματικότητας.