Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της σε ποσοστό 14,1% στα 84,98 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Μύθος Ζυθοποιία το 2011, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 4,4 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Η εταιρεία παρουσίασε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της σε ποσοστό 14,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2010 (2011: 84.980.887,90 € 2010: 74.473.737,51 €). Η άνοδος του κύκλου εργασιών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του όγκου  πωληθέντων σε ποσοστό 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος παρά την αρνητική τάση της αγοράς που παρουσίασε πτώση  που κυμαίνεται στο 10%.

 

Παράλληλα, η Μύθος Ζυθοποιία  ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς της κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες με αποτέλεσμα να ανέρχεται πλέον πάνω από 17%. Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι η εταιρεία παρουσίασε ισχυροποίηση των εσόδων της με κέρδη προ φόρων που ανήλθαν στο ποσό των 4.406.372,21 €. 

 

Η μικρή πτώση στην κερδοφορία σε σχέση με το 2010 ήταν αναμενόμενη καθώς η εταιρία προέβη σε σημαντικές επενδύσεις κατά το 2011 συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης του ανθρώπινου δυναμικού της κατά ποσοστό 25% περίπου.

 

Η οικονομική θέση της Εταιρίας όπως φαίνεται από τον Ισολογισμό παρουσιάζεται  βελτιωμένη σε σχέση με το 2010 και  ανέρχεται σε 48.855.133,72 € (2010: 46.702.284,86 €). Οι Δείκτες Γενικής και Άμεσης Ρευστότητας Εταιρείας ανέρχονται σε 288% και 265% αντίστοιχα (2010: 343% και 330% αντίστοιχα), γεγονός που αντικατοπτρίζει  την ικανότητα της Εταιρείας  για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της.

 

Οι εκτιμήσεις της Εταιρίας σχετικά  με την αγορά της μπύρας το 2012 είναι ότι αυτή θα επηρεαστεί αρνητικά σε σημαντικό βαθμό τόσο από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον όσο  και από τη διαφαινόμενη πτώση  του τουρισμού. Συνεπώς αναμένεται μια πτώση της αγοράς σε ποσοστό  που θα υπερβαίνει το 10%. Παρά την  αρνητική συγκυρία η Εταιρία θα συνεχίσει  τις επενδύσεις της που έχουν  ήδη αποδώσει σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν  την συνεχιζόμενη ανάπτυξη της μοναδικής  τεχνολογίας “Draughtmaster” καθώς  και την επέκταση της δημοφιλούς μάρκας Kaiser με την νέα Kaiser Blonde.

 

Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών  αναμένεται μια δυναμική απόδοση  το 2012 με συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς μας.