Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 1,250 δισ. ευρώ, λήξεως 14 Δεκεμβρίου 2012, προχωρά σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) .

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.