Σε αγορά 20 ιδίων μετοχών μέσω της Alpha Finance προχώρησε η Μοτοδυναμική. 

Η μέση τιμή κτήσης ανήλθε στα 0,3 ευρώ ανά μετοχή και η συνολική αξία συναλλαγής στα 6.60 ευρώ.