Σε αγορά 1266 μετοχών μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας προχώρησε η  FHL Κυριακίδης.

Η μέση τιμή κτήσης ανήλθε στα 0,6168 ευρώ και η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 790,23 ευρώ.