Σε αγορά 19.300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9606 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 18.539,36 ευρώ, προχώρησε η Τέρνα Ενεργειακή.