Σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του πέτυχε ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) στη διάρκεια του 2011.
Οι προσπάθειες που κατέβαλλε η διοίκηση της εταιρείας για αντιστροφή των αρνητικών μεγεθών απέδωσαν και αποτυπώνονται στον ισολογισμό για τη χρήση 2011 ο οποίος εμφανίζει μεταξύ άλλων ισχυρή συρρίκνωση των ζημιών, θετικά λειτουργικά κέρδη EBITDA αλλά και ελαφρά μειωμένες πωλήσεις.


Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε ελαφρά στα 6,38 εκατ. ευρώ από 6,8 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους συρρικνώθηκαν στα 1,48 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 11,23 εκατ. ευρώ το 2010. Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν με θετικό πρόσημο και ανήλθαν σε 567.866 ευρώ από κέρδη 585.416 ευρώ, ενώ το σύνολο ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 57,87 εκατ. ευρώ από 60,75 εκατ. ευρώ.


Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία μειώθηκαν ελαφρά στα 2,52 εκατ. ευρώ από 2,82 εκατ. ευρώ, ενώ τα άυλα περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στα 90.151 ευρώ από 109.937 ευρώ. Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας ανήλθε στα 13,44 εκατ. ευρώ από 11,51 εκατ. ευρώ το 2010. Το σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθε στα 315.250 ευρώ από 61.219 ευρώ, ενώ τα ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσης ανήλθαν στα 9,35 εκατ. ευρώ από 10,68 εκατ. ευρώ στις 31/12/2010.


Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΚΑΑ στην περασμένη χρήση κατέβαλλε συνολικά 2,5 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος με αποδέκτη το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), το οποίο αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο του ΟΚΑΑ, ενώ εξόφλησε δάνειο ύψους 4 εκατ. ευρώ προς την Αγροτική Τράπεζα. Παράλληλα ο Οργανισμός έχει αποφασίσει την επιστροφή στο ελληνικό δημόσιο κεφαλαίων συνολικού ύψους 4,5 εκατ. ευρώ μέχρι το 2013.