Νέα υποχώρηση κατά 9,6% κατέγραψε τον Μάρτιο ο αριθμός οικοδομικών αδειών στη χώρα και κατήλθε σε 2.483 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 423,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.743 χιλιάδες m3 όγκου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) το μέγεθος ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας κατήλθε σε 2.456 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 404,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.676,5 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 10,1 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 0,7% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο μήνα του 2011.


Αντίστοιχα το μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά το μήνα Μάρτιο 2012, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 27 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 18,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 66,5 χιλιάδες m3 όγκου.
Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Μάρτιο 2012, είναι 3,8%.


Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Απρίλιο 2011 έως τον Μάρτιο 2012, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) μετρούμενο µε
βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 36.173 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.079,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 23.439,8 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε
δηλαδή, μείωση κατά 17,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 31,9% στην επιφάνεια και κατά 27,2 % στον όγκο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2010- Μαρτίου 2011.


Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Απριλίου 2011- Μαρτίου 2012 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 17,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 31,6% στην επιφάνεια και κατά 27,0% στον όγκο, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2010- Μαρτίου 2011.
Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,2%.


Το τρίμηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2012, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 6,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 0,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 5,7% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2011.
Σε σύγκριση µε το προηγούμενο τρίμηνο Οκτωβρίου-∆εκεµβρίου 2011 η συνολική οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε μείωση κατά 24,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21% στην επιφάνεια και κατά 17,4% στον όγκο.


Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 5,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 4,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 1,9% στον όγκο, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2011.