Τη διανομή μερίσματος 0,11 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2011 ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια τακτική Γ.Σ. της Rilken, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Ιουνίου και ώρα 15:00 στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδ. Κύπρου αρ. 23), σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

Στη Γ.Σ. παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου) μέτοχοι που εκπροσώπησαν 2.671.868 μετοχές επί συνόλου 3.360.050 μετοχών, ή ποσοστό 79,52% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

 

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2011 και οι επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.671.868

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 79,52%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.671.868

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 2.671.868 (100%). Κατά: 0 (0%). Λευκά/Αποχή: 0 (0%).

 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.671.868

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 79,52%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.671.868

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 2.671.868 (100%). Κατά: 0 (0%). Λευκά/Αποχή: 0 (0%).

 

3. Έγκριση για τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) της χρήσης 2011. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος Ευρώ 0,11 ανά μετοχή, το οποίο σύμφωνα με το νόμο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25%. Ως εκ τούτου το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,0825 ανά μετοχή. Οι ημερομηνίες αποκοπής του μερίσματος, δικαιούχων αυτού και πληρωμής του, θα είναι οι 14/6/2012, 18/6/2012 και 22/6/2012 αντιστοίχως, ενώ η πληρωμή του θα γίνει από την ΕΤΕ.

 

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2011 και προέγκριση για τη χρήση 2012: Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2011 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες αμοιβές για τη χρήση 2012.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.671.868

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 79,52%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.671.868

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 2.671.868 (100%). Κατά: 0 (0%). Λευκά/Αποχή: 0 (0%).

 

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους: Εξελέγη ως Ορκωτός Ελεγκτής της χρήσεως 01.01-31.12.2012 η ελεγκτική εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.671.868

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 79,52%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.671.868

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 2.671.868 (100%). Κατά: 0 (0%). Λευκά/Αποχή: 0 (0%).